برگزاری مسابقه حفظ سوره مبارکه نباء ویژه فرزندان ا:
برگزاری مسابقه حفظ سوره نبا ویژه فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه


کاسپین سرور
سامانه‌ی خبری